Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки


04.04.2014 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2013г.

 

                 Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
                 Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
         А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
         Б/ държавна субсидия
         В/ други източници
                  През 2013година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината  счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.


04.04.2014 г.

Политическа партия „Нова Зора”
гр.София,ул.Пиротска № 3

ПРИЛОЖЕНИЕ

съгласно т.24.1 и т.24.2 от Счетоводен стндарт 1
„Представяне на финансови отчети”

 

             Политическа партия „Нова Зора” е регистрирана на 22.09.1993г. в Софийския градски съд по фирмено дело № 15936,със седалище и адрес на управление гр.София,ул.Пиротска № 3.За отчетния период партията се представлява от Минчо Мънчев Минчев – председател на политическата партия.
             ПП Нова Зора е разработила счетоводната си политика в съответствие с принципите,определени в Закона за счетоводството и Счетоводен стандарт 9-„Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел”.Финансовият отчет е изготвен на базата на текущото начисляване.Приходи и разходи,произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване,независимо от момента на плащането.


29.03.2014 г.

ПОЛИТИЧЕСКА РЕЗОЛЮЦИЯ

на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, проведен в София на 22 март 2014 г.

Ворият редовен конгрес на ПП „Нова Зора”, като анализира и обсъди периода след 20 март 2010 г., потвърждава необходимостта от нов исторически път за българската нация и държавност, приет на предходния конгрес, и отхвърля капитулациите пред историческото бъдеще на народа, подписани от българските наемници на чужди интереси.
Делегатите на Втория редовен конгрес на ПП „Нова Зора” са убедени, че преотстъпването на суверенитет, с който политическият елит на прехода продължава да обозначава евроатлантическата посока на своя път, е средство и форма за ерозия на българската държавност и не признава нито един акт, който прокламира или легитимира политиката на осъществените капитулации.
За ПП „Нова Зора” българският суверенитет не се продава, не се залага и не се преотстъпва.
ПП „Нова Зора” подчертава, че отсъствието на национален проект за българското бъдеще не може да бъде заместено от прокламирания проатлантически вектор на т. нар. нов цивилизационен избор.


13.06.2013 г.

Отчет на ПП НОВА ЗОРА за изборите за народни представители, проведени на 12 май 2013 г.


27.03.2013 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2012 г.

Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
Б/ държавна субсидия
В/ други източници
През 2012година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.


страница: 1  2  3  ...  5  6