Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
24.06.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

съгл. т.24.1 и т.24.2 от Счетоводен стндарт 1 „Представяне на финансови отчети”                

Политическа партия „Нова Зора” е разработила счетоводната си политика в съответствие с принципите,определени в Закона за счетоводството и Счетоводен стандарт 9-„Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел”.Финансовият отчет е изготвен на базата на текущото начисляване.Приходи и разходи,произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване,независимо от момента на плащането.


24.06.2010 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

  

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НОВА ЗОРА

           Счетоводната политика на партията е разработена в изпълнение на изискваниятана Счетоводен стандарт 9-Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел и има за цел да създаде вътрешна организация на счетоводнатадейност,при която получаваната счетоводна информация да отговаря на всичкиизисквания на действащото счетоводно законодателство и честно изготвяне на финансовите отчети. ...


24.06.2010 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Изх.номер 60 /25.03.2010 г. 

Уважаеми г-н Председател,  

Представяме Ви годишен финансов отчет (ГФО) на политическа партия „Нова Зора” за 2009 г.


24.06.2010 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 г. НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”Нова Зора”
24.06.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИИ

за идентичност и съотвествие на информацията

в ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

 на ПП "Нова Зора"


страница: 1  2  ...  4  5  6  7