Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
24.06.2010 г.

ДОКЛАД

 за дейността на ПП „Нова Зора” за 2009г.                    

Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро. ...

През 2009 г. Политическа партия "Нова Зора" е работила със следните рекламни агенции:

"Протема" ООД - Варна

ЕТ "Оренда" - София

"Аргент 2002" ООД - София


24.06.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ  

съгл. т.24.1 и т.24.2 от Счетоводен стндарт 1 „Представяне на финансови отчети”                

Политическа партия „Нова Зора” е разработила счетоводната си политика в съответствие с принципите,определени в Закона за счетоводството и Счетоводен стандарт 9-„Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел”.Финансовият отчет е изготвен на базата на текущото начисляване.Приходи и разходи,произтичащи от сделки и събития се начисляват към момента на тяхното възникване,независимо от момента на плащането.


24.06.2010 г.

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА

  

НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ НОВА ЗОРА

           Счетоводната политика на партията е разработена в изпълнение на изискваниятана Счетоводен стандарт 9-Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска цел и има за цел да създаде вътрешна организация на счетоводнатадейност,при която получаваната счетоводна информация да отговаря на всичкиизисквания на действащото счетоводно законодателство и честно изготвяне на финансовите отчети. ...


24.06.2010 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Изх.номер 60 /25.03.2010 г. 

Уважаеми г-н Председател,  

Представяме Ви годишен финансов отчет (ГФО) на политическа партия „Нова Зора” за 2009 г.


24.06.2010 г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 г. НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ”Нова Зора”
страница: 1  2  ...  4  5  6  7