Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
18.04.2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2018 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

I.Статут и предмет на дейност

Правен статут
Политическа партия „Нова Зора” е учредена през 2003 г.,регистрирана от СГС по фирмено дело № 15936/2003/ година.Партията е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:130793330.
Седалището и адреса на управление са:гр.София,ул. „Пиротска“ № 3
Партията се управлява и представлява от Минчо Мънчев Минчев – председател.

Капитал
Структурата на основния капитал е както следва:
Капиталът на партията се формира в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
А/Собствени източници
          -встъпителен членски внос
                 -редовен членски внос
Б/Държавна субсидия
В/Други източници

Капиталът представлява законови резерви формирани от превежданите субсидии от Министерството на финансиите през годините на съществуване на партията и събрания членски внос.

Предмет на дейност
Предметът на дейност е осъществяване на политическа дейност с обществено значение.
Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основните партийни структури са първичните партийни организации, изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно политическо бюро.
II.Годишен финансов отчет

1.Счетоводна политика
Настоящите финансови отчети на ПП „Нова Зора” са изготвени на база на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/НСФОМСП.
През 2018 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти    за финансови отчети на малки и средни предприятия,вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността и други нормативни  документи,действащи  в страната.Партията има приета  счетоводна политика,която  е съобразена с изискванията на СС-9-„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с останалите счетоводни стандарти.През годината счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл 4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
2.Анализ на финансовите и нефинансови показатели за резултата от дейността
Финансовите отчети са изготвени в български лева и в хиляди в съответствие с принципа на историческата цена.
Счетоводството е организирано на основните принципи, посочени в Закона за счетоводството,а именно:
действащо предприятие-приема се,че предприятието е действащо и ще остане такова в предвидимо бъдеще;
последователност на представянето и сравнителна информация-представянето на статиите във финансовите отчети се запазват и прилагат последователно и през следващите отчетни периоди с цел постигане на сравнимост на счетоводните данни и показатели на финансовите отчети
предпазливост-оценяване и отчитане на предполагаемите рискове;
текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на плащането;
предпазливост;
съпоставимост между  приходите и разходите;
предимство на съдържанието пред формата.

При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност и документиране на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично  и синтетично отчитане на приходите и разходите.
Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проекто-бюджета  на партията и след приемането му от Централния политически съвет,той става бюджет на партията.Всички разходи се одобряват от Изпълнителното бюро.Разходи,които не са включени в бюджета,се одобряват от ЦПС по предложение на ЦИБ.Приходите и разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се осъществяват съгласно Устава на партията и Инструкцията за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи на ПП „Нова Зора”.
Счетоводната политика е организирана и се поддържа съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика и индивидуален сметкоплан,в съответствие с принципите и изискванията за отчетност,определени в действащото законодателство.Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата на дейността на партията,като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки.Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява централизирано от лице по трудов договор,на основата на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер,осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията.В първичните организации се съхраняват документите за членската маса и събрания членски внос.Областните координатори са подотчетни лица.Разходите се одобряват от Председателя на ПП „Нова Зора”.Контрол по целесъобразността на извършените разходи се осъществява и от Централната контролна комисия,която извършва проверки на място на осъществяване на партийна дейност.
 


30.03.2018 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2017 г.,
изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

I.Статут и предмет на дейност
Правен статут
Политическа партия „Нова Зора” е учредена през 2003 г.,регистрирана от СГС по фирмено дело № 15936/2003/ година.Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130793330.
Седалището и адреса на управление са:гр.София,ул. Пиротска № 3
       Дружеството се управлява и представлява от Минчо Мънчев Минчев – председател на ПП „Нова Зора”.
Капитал
Структурата на основния капитал е,както следва:
Капиталът на партията се формира в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
А/Собствени източници
          -встъпителен членски внос
                 -редовен членски внос
Б/Държавна субсидия
В/Други източници
Капиталът представлява законови резерви формирани от превежданите субсидии от Министерството на финансиите през годините на съществуване на партията и събрания членски внос.
Предмет на дейност
Дружеството има предмет на дейност осъществяване на политическа дейност с обществено значение.
Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основните партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно политическо бюро.
II.Годишен финансов отчет
1.Счетоводна политика
Настоящите финансови отчети на ПП „Нова Зора” са изготвени на база на Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия/НСФОМСП.
През 2017 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти    за финансови отчети на малки и средни предприятия,вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността и други нормативни  документи,действащи  в страната.Партията има приета  счетоводна политика,която  е съобразена с изискванията на СС-9-„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с останалите счетоводни стандарти.През годината счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл 4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
              2.Анализ на финансовите и нефинансови показатели за резултата от дейността
Финансовите отчети са изготвени в български лева и в хиляди в съответствие с принципа на историческата цена.
Счетоводството е организирано на основните принципи, посочени в Закона за счетоводството, а именно: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване, независимо от момента на плащането, предпазливост, съпоставимост между  приходите и разходите,предимство на съдържанието пред формата.
При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност, документиране на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично  и синтетично отчитане на приходите и разходите.
Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проекто-бюджета  на партията и след приемането му от Централния политически съвет,той става бюджет на партията.Всички разходи се одобряват от Изпълнителното бюро.Разходи,които не са включени в бюджета,се одобряват от ЦПС по предложение на ЦИБ.Приходите и разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се осъществяват съгласно Устава на партията и Инструкцията за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи на ПП „Нова Зора”.Счетоводната политика е организирана и се поддържа съобразно утвърдената от председателя на партията счетоводна политика и индивидуален сметкоплан,в съответствие с принципите и изискванията за отчетност, определени в действащото законодателство. Прилаганият индивидуален сметкоплан е съобразен със спецификата на дейността на партията,като са предвидени синтетични и аналитични счетоводни сметки.Счетоводното отчитане на стопанските операции се осъществява централизирано от лице по трудов договор ,на основата на документална обоснованост чрез използването на специализиран счетоводен софтуер,осигуряващ хронологичното отразяване в синтетичните и аналитичните регистри на партията.В първичните организации се съхраняват документите за членската маса и събрания членски внос.Областните координатори са подотчетни лица.Разходите се одобряват от Председателя на ПП „Нова Зора”.Контрол по целесъобразността на извършените разходи се осъществява и от Централната контролна комисия,която извършва проверки на място на осъществяване на партийна дейност.
 


26.01.2019 г.

СПАСИТЕЛЕН Е ПЪТЯТ, КЪМ СОЦИАЛНАТА НАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА


Минчо МИНЧЕВ


До делегатите на 49-тия конгрес на БСП*

До др. Корнелия Нинова, председател на БСП


Уважаеми другари,

Уважаема другарко Нинова,

За мене е чест, като председател на ПП „Нова Зора”, да изразя от името на моите другари в Централния политически съвет и Централното изпълнително бюро на партията, нашите най-искрени другарски пожелания за ползотворна работа на днешното заседание на 49-ия конгрес и за осъзната отговорност в решенията, които вие ще вземете, пред лицето на днешния и утрешен ден на България, на българското бъдеще, на българската държавност и нация.

49-ият конгрес на БСП беше записан в хрониките и в свидетелствата за българската съдба като форум, окрилен от вдъхновяващата победа на българските социалисти и родолюбци в подкрепата им за избора на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна Йотова. И ние сме убедени, че трябва да съхраним вектора на това начало от преди 2 години.

Осъществената воля на народа тогава съумя с този избор да възкреси за живот изпепелената надежда за справедливост, да предаде нов импулс на жадуваната мечта и високо отговорна цел за нова социална България, за България освободена от оковите на разрухата и грабежа, с нов обществен договор, за нови социални ангажименти и нови национални отговорности. Тази цел става все по-ясно очертана. И все по-настоятелна става волята на народа за промяна.


Ние, в „Нова Зора“, сме дълбоко убедени, че волята на народа за промяна е незаобиколима, още повече че тя съдържа концентрирания израз на главната политическа задача, която стои пред всички нас: обединението на хората на социалната кауза и патриотизма; обединението на енергията, волята и болката на българските социалисти и родолюбци, които заедно съпреживявахме всяка неосъществена надежда в битката с историческото безвремие; всяко поражение, в стремежа ни да бъде съхранена българщината, да бъде осъществено възраждането на българската традиция и живоът на всеки български гражданин.


31.03.2017 г.

Отчет за дейността на ПП „Нова Зора” за 2016 г.

Годишен доклад за дейността на ПП „Нова Зора” за 2016 г., изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

Доклад на независимия одитор

Приложение № 1 към СС 1

Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии  


31.03.2016 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2015г.

                 Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
                 Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
         А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
         Б/ държавна субсидия
         В/ други източници
                  През 2015 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината  счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
                    Счетоводството е организирано на основните принципи,посочени в ЗС,а именно: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на плащането,предпазливост,съпоставимост между приходите и разходите,предимство на съдържанието пред формата.При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност,документиране на стопанските операции,пълно и достоверно отразяване на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично и синтетично отчитане на приходите и разходите.
                    Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проекто-бюджет на партията и след приемането му от Централния политически съвет, той става бюджет на партията.Всички разходи се одобряват от Изпълнителното бюро.Разходи,които не
са включени в бюджета,се одобряват от ЦПС по предложение на ЦИБ.Приходите и разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се осъществяват съгласно Устава на партията и Инструкцията за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи на ПП „Нова Зора”.


страница: 1  2  ...  5  6 
31.03.2016 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2015г.

                 Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
                 Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
         А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
         Б/ държавна субсидия
         В/ други източници
                  През 2015 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината  счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
                    Счетоводството е организирано на основните принципи,посочени в ЗС,а именно: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на плащането,предпазливост,съпоставимост между приходите и разходите,предимство на съдържанието пред формата.При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност,документиране на стопанските операции,пълно и достоверно отразяване на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично и синтетично отчитане на приходите и разходите.
                    Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проекто-бюджет на партията и след приемането му от Централния политически съвет, той става бюджет на партията.Всички разходи се одобряват от Изпълнителното бюро.Разходи,които не
са включени в бюджета,се одобряват от ЦПС по предложение на ЦИБ.Приходите и разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се осъществяват съгласно Устава на партията и Инструкцията за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи на ПП „Нова Зора”.
                   Областните партийни организации имат разкрити разплащателни сметки,които се захранват от собствени приходи от членски внос,както и по решение на
ЦПС от централното ръководство.Всички разходи се документират и отчитат на централно ниво и се изготвя общ финансов отчет на партията,който отразява цялостната и дейност.В първичните организации се съхраняват документите за членската маса и събрания членски внос.Областните координатори са подотчетни лица.Разходите се одобряват от Председателя на ПП „Нова Зора”.Контрол по целесъобразността на извършените разходи се осъществява и от Централната контролна комисия,която извършва системни проверки по място на осъществяване на партийна дейност.Финансовият отчет на партията е съставен към 31.12.2015година в хиляди лева и обхваща едногодишен период.
               Приходите за отчетната година са в размер на 84560.32 лева в т.ч.:
- субсидии –                                 83232.00 лв.
- членски внос –                              1326.00 лв
- лихви –                                               2.32 лв.
               Разходите са в размер на 115415.24 лева в т.ч.
- разходи за дейността -              107393.37 лв.
- други финансови разходи -          1239.87 лв.
-други извънредни разходи-           6782.00 лв.
                Пренишението на разходите над формираните приходи за годината е 30854.92лв.,покрит от формираните резерви от предходните години.
               През годината няма закупени и заведени в инвентарната книга дълготрайни материални активи.Дълготрайните материални активи са с начислена 100% амортизация..Със заповед на Председателя на ПП „Нова Зора” е образувана комисия,която извърши инвентаризация на ДМА ,касата и стопанския инвентар /заведен извънбалансово/.Липси и излишъци не са констатирани.
                Счетоводните операции са отчетени  съобразно утвърдения индивидуален сметкоплан и счетоводната политика на партията.Формираните приходи и извършените разходи са документално обосновани.Приходите и разходите са осчетоводени по съответните счетоводни сметки от индивидуалния сметкоплан .
               Съгласно изискванията на чл.22 от ЗС в края на годината е извършена инвентаризация на разчетите.Аналитичното отчитане на разчетните сметки позволява на ръководството да направи анализ и да взема мерки за своевременно получаване на вземанията.На 31.12.2015г. размерът на присъдените вземанията е 6782 лв.Това е партидата на Пламен Николов Сарафов от гр.Силистра-неотчетен остатък от предоставените средства на партийната организация в града за. партийно-политическа дейност и участие в изборите за общински съветници и кметове пред 2011г..С решение № 40/23.06.2015г. на Силистренски окръжен съд се отменя присъдата постановена от Районен съд гр.Силистра..Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.Вземането е отчетено като извънреден разход.
                ПП Нова Зора ползва клубове  предоставени от държавата за политическа дейност през 2015г: офис на партията в гр.София,клуб в община Белене ,община Искър и клуб в община Левски.Наемите са изплащани ежемесечно ,няма просрочени суми.Останалите клубове са наети от физически лица.
               Заплатите на персонала се начисляват ежемесечно.Изплащането на хонорари за извършени услуги става с предварително сключени договори и изготвяне сметка за изплатените суми.Начислените суми за ДОО,ДЗПО,ЗО и ДОД са превеждани в установените срокове на Националната атенция по приходите.Салдата по сметките в края на годината са уточнени.
                През 2015г. ПП Нова Зора е участвала в изборите за общински съветници и кметове.Всички приходи и разходи са съобразени с изискванията на закона за политическите партии.Отчетът за изборите е представен на  Сметната палата .
                Партията е създала публичен регистър на интернет страницата си и там се публикуват отчетите за набраните и изразходваните средства.
               Партията не е правила дарения на други партии и организации.През отчетната година няма  дарения от физически и юридически лица..В годишният финансов отчет е отразен резултатъът от управленческата дейност на ръководството.Елементите на отчета са съобразени с изискванията на СС 9.
              Годишният финансов отчет е заверен от лицензиран одитор.
              ПП Нова Зора е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата си в интернет посредством поддържането на публичния регистър.
              ПП „Нова Зора” не е осъществявала стопанска дейност.Финансовият отчет представя достоверно резултатите и финансовото състояние на партията,отразява икономическата същност на събитията и операциите.

Изтегли:

Образец 1 -  Годишен финансов отчет за 2015 г.

Образец 2 - Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии