Начало Актуални новини Издателство Галерия Архив Контакти Връзки
31.03.2017 г.

Отчет за дейността на ПП „Нова Зора” за 2016 г.

Годишен доклад за дейността на ПП „Нова Зора” за 2016 г., изготвен съгласно Глава 7 от Закона за счетоводството

Доклад на независимия одитор

Приложение № 1 към СС 1

Декларация по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии  


31.03.2016 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2015г.

                 Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
                 Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
         А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
         Б/ държавна субсидия
         В/ други източници
                  През 2015 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината  счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
                    Счетоводството е организирано на основните принципи,посочени в ЗС,а именно: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на плащането,предпазливост,съпоставимост между приходите и разходите,предимство на съдържанието пред формата.При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност,документиране на стопанските операции,пълно и достоверно отразяване на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично и синтетично отчитане на приходите и разходите.
                    Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проекто-бюджет на партията и след приемането му от Централния политически съвет, той става бюджет на партията.Всички разходи се одобряват от Изпълнителното бюро.Разходи,които не
са включени в бюджета,се одобряват от ЦПС по предложение на ЦИБ.Приходите и разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се осъществяват съгласно Устава на партията и Инструкцията за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи на ПП „Нова Зора”.


27.11.2015 г.

Местни избори 2015

Отчет 2015 г.

Приложение П1

Приложение П2

Информация по чл.171, ал.2, т.7 от Изборния кодекс

 


16.04.2015 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2014 г.

                 Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
                 Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
         А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
         Б/ държавна субсидия
         В/ други източници
                  През 2014 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината  счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
                    Счетоводството е организирано на основните принципи,посочени в ЗС,а именно: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на плащането,предпазливост,съпоставимост между приходите и разходите,предимство на съдържанието пред формата.При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност,документиране на стопанските операции,пълно и достоверно отразяване на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично и синтетично отчитане на приходите и разходите.


04.04.2014 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2013г.

 

                 Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
                 Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
         А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
         Б/ държавна субсидия
         В/ други източници
                  През 2013година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината  счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.


страница: 1  2  ...  5  6 
16.04.2015 г.

ДОКЛАД
за дейността на ПП „Нова Зора” за 2014 г.

                 Политическа партия „Нова Зора” осъществява дейността си при спазване на Закона за политическите партии и приетата Инструкция за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи и организации.Основни партийни структури са първичните партийни организации,изградени на териториален принцип – областни и общински.Партията се ръководи от Централен политически съвет и Централно изпълнително бюро.
                 Финансирането на ПП „Нова Зора” се осъществява в съответствие със Закона за политическите партии въз основа на :
         А/ собствени източници:
- встъпителен членски внос
- редовен членски внос
         Б/ държавна субсидия
         В/ други източници
                  През 2014 година партията е прилагала приетата счетоводна политика в съответствие с принципите и изискванията на Закона за счетоводството,Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия,Примерния национален сметкоплан,Устава на партията,а също така и на други вътрешни актове,отразяващи спецификата на дейността,и на други нормативни документи,действащи в страната.Счетоводната политика е съобразена с изискванията на СС 9 –„Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност” и с всички останали счетоводни стандарти.През годината  счетоводната политика не е променяна.Спазено е изискването на чл.4 ал.2 т.4 от Закона за счетоводството за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди.
                    Счетоводството е организирано на основните принципи,посочени в ЗС,а именно: текущо начисляване на всички приходи и разходи към момента на възникване,независимо от момента на плащането,предпазливост,съпоставимост между приходите и разходите,предимство на съдържанието пред формата.При организирането на счетоводния процес се спазват изискванията за законосъобразност,документиране на стопанските операции,пълно и достоверно отразяване на стопанските операции.Всички счетоводни документи се регистрират хронологично и се водят регистри за аналитично и синтетично отчитане на приходите и разходите.
                    Всички приходи и разходи се планират ежегодно с проекто-бюджет на партията и след приемането му от Централния политически съвет, той става бюджет на партията.Всички разходи се одобряват от Изпълнителното бюро.Разходи,които не
са включени в бюджета,се одобряват от ЦПС по предложение на ЦИБ.Приходите и разходите на местните партийни организации са от компетенцията на самите тях и се осъществяват съгласно Устава на партията и Инструкцията за организационната и финансовата дейности на централните и местните органи на ПП „Нова Зора”.
                   Областните партийни организации имат разкрити разплащателни сметки,които се захранват от собствени приходи от членски внос,както и по решение на
ЦПС от централното ръководство.Всички разходи се документират и отчитат на централно ниво и се изготвя общ финансов отчет на партията,който отразява цялостната и дейност.В първичните организации се съхраняват документите за членската маса и събрания членски внос.Областните координатори са подотчетни лица.Разходите се одобряват от Председателя на ПП „Нова Зора”.Контрол по целесъобразността на извършените разходи се осъществява и от Централната контролна комисия,която извършва системни проверки по място на осъществяване на партийна дейност.Финансовият отчет на партията е съставен към 31.12.2014година в хиляди лева и обхваща едногодишен период.
               Приходите за отчетната година са в размер на 124905.31 лева в т.ч.:
- субсидии –                                 122441.00 лв.
- членски внос –                              2475.00 лв
- лихви –                                               9.31 лв.
               Разходите са в размер на 235834.56 лева в т.ч.
- разходи за дейността -              234073.98 лв.
- други финансови разходи -          1760.58 лв.
                Пренишението на разходите над формираните приходи за годината е 110909.25лв.,покрит от формираните резерви от предходните години.
               През годината няма закупени и заведени в инвентарната книга дълготрайни материални активи.По линейният метод са начислени амортизации.в размер на 811.76 лв.Със заповед на Председателя на ПП „Нова Зора” е образувана комисия,която извърши инвентаризация на ДМА ,касата и стопанския инвентар /заведен извънбалансово/.Липси и излишъци не са констатирани.
               Съгласно изискванията на чл.22 от ЗС в края на годината е извършена инвентаризация на разчетите.Аналитичното отчитане на разчетните сметки позволява на ръководството да направи анализ и да взема мерки за своевременно получаване на вземанията.На 31.12.2014г. размерът на присъдените вземанията е 6782 лв.Това е партидата на Пламен Николов Сарафов от гр.Силистра-неотчетен остатък от предоставените средства на партийната организация в града за. партийно-политическа дейност и участие в изборите за общински съветници и кметове пред 2011г..Всички документи са изпратени на прокуратурата в гр.Силистра ,която извърши разследване и заведе дело,което бе решено в полза на ПП Нова Зора.
                ПП Нова Зора ползва три клуба предоставени от държавата за политическа дейност през 2014г:офис на партията в гр.София,клуб в община Белене и клуб в община Левски.Наемите са изплащани ежемесечно ,няма просрочени суми.Останалите клубове са наети от физически лица.
               Заплатите на персонала се начисляват ежемесечно.Изплащането на хонорари за извършени услуги става с предварително сключени договори и изготвяне сметка за изплатените суми.Начислените суми за ДОО,ДЗПО,ЗО и ДОД са превеждани в установените срокове на Националната атенция по приходите.Салдата по сметките в края на годината са уточнени.
                През 2014г. ПП Нова Зора е участвала в изборите за народни представители и Европейски парламент ,като част от коалиции от партии „Коалиция за България” и „Коалиция –Лява България”.Всички приходи и разходи са съобразени с изискванията на закона за политическите партии.Отчетът за изборите е одитиран от Сметната палата- пропуски и забележки не са констатирани.
               Партията не е правила дарения на други партии и организации.През отчетната година няма  дарения от физически и юридически лица..В годишният финансов отчет е отразен резултатъът от управленческата дейност на ръководството.Елементите на отчета са съобразени с изискванията на СС 9.
              Годишният финансов отчет е заверен от лицензиран одитор.
              ПП Нова Зора е осигурила публичност и прозрачност на дейността си чрез страницата си в интернет посредством поддържането на публичния регистър.
              ПП „Нова Зора” не е осъществявала стопанска дейност.Финансовият отчет представя достоверно резултатите и финансовото състояние на партията,отразява икономическата същност на събитията и операциите.
                Счетоводител:                                 Ръководител:

 Изтеглете:

Одиторски доклад

Баланс

Декларация по чл. 34 ал. 4